Obsługa prawna

 

 

KROK DO AKTYWNOŚCI (woj. zachodniopomorskie)

Projekt ,,Krok do aktywności” realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych  uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

 

Cel projektu:

Uzyskanie kwalifikacji w zawodzie przez min. 80% z grupy 100 osób dorosłych, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (w tym 40K i60M) o niskich kwalifikacjach w okresie 01.01.2017-31.12.2017r. dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Czytaj więcej...

MŁODZI I AKTYWNI NA ZACHODNIOPOMORSKIM RYNKU PRACY (woj. zachodniopomorskie)

Projekt realizowany od 01.02.2016 -31.12.2016r. - Projekt Zakończony

 

Projekt pt.: „Młodzi i aktywni na zachodniopomorskim rynku pracy” jest realizowany przez Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

 

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Czytaj więcej...