Obsługa prawna

 

 
 

 

 

SKUTECZNY OUTPLACEMENT W LOF [Lubelski Obszar Funkcjonalny] (woj. lubelskie)

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 do 31.12.2020.

 

Instytut Rozwoju i Innowacji „Euro-konsult” sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że od dnia 01.01.2020 r. rozpoczął realizację projektu dla 100 (10K,90M) osób należących do grupy outplacement tj: osób zwolnionych/ zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpienia do projektu.

Czytaj więcej...

SKUTECZNY OUTPLACEMENT (woj. lubelskie)

Instytut Rozwoju i Innowacji „Euro-konsult” sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że od dnia 01.01.2019 r. rozpoczął realizację projektu dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpienia do projektu.

 

  W ramach realizacji projektu uczestnicy odbędą:

Czytaj więcej...

AUTOSTRADA KWALIFIKACJI (woj lubelskie)

Komunikat:

Uwaga – grupa docelowa uczestników projektu została rozszerzona o osoby zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie i kontaktu z biurem projektu.


Projekt ,,Autostrada kwalifikacji” realizowany przez "NETRIX GROUP" Spółka z o . o. w partnerstwie z Instytut Rozwoju i Innowacji  EURO-KONSULT  Sp. z o. o. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10.Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Poddziałanie 10.2 Programy typu outplacement.

Cel projektu: 

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.09.2018-30.11.2019r. grupy 60 osób z terenu woj. lubelskiego (w tym 6K i 54M), zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu - poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Czytaj więcej...

SKUTECZNA AKTYWIZACJA (woj.lubelskie)

Projekt realizowany od 01.09.2017-30.09.2018r.

 

Jest nam bardzo miło poinformować, żerozpoczęła się realizacja projektu „Skuteczna aktywizacja”. 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat zamieszkujące woj. lubelskie, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją zawartą w SZOOP), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 – zgodnie z zapisami SZOOP, w tym:  

·       45 Kobiet i 45 mężczyzn to osoby bierne zawodowo

·       5 Kobiet i 5 Mężczyzn to osoby długotrwale bezrobotne, niezarejestrowane w urzędzie pracy

Czytaj więcej...

SKUTECZNA AKTYWIZACJA (woj. lubelskie)

Projekt realizowany od 01.07.2016 - 31.07.2017 - Projekt Zakończony

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu„Skuteczna aktywizacja”!

Zapraszamy osoby bezrobotne, w tym odchodzące z rolnictwa, zamieszkujące woj. lubelskie!

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Priorytet inwestycyjny 8i: „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników”, Działanie 9.1: „Aktywizacja zawodowa”.

 

Ze wsparcia w ramach projektu może skorzystać 100 osób bezrobotnych* zarejestrowanych w urzędach pracy, w wieku minimum 30 lat, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (oświadczenie o wykształceniu średnim i poniżej), w tym:

Czytaj więcej...

PERSPEKTYWA SUKCESU (woj. lubelskie)

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu „Perspektywa sukcesu”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie: 10.2 Programy typu outplacement.

 

Do projektu zapraszamy osoby zamieszkujące woj. lubelskie,które zostały zwolnione lub są zagrożone zwolnieniem/przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Czytaj więcej...

LUBELSZCZYZNA MŁODYCH KOMPETENTNYCH (woj. lubelskie)

Projekt realizowany od 01.04.2016 - 30.06.2017r - Projekt Zakończony

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu „LUBELSZCZYZNA MŁODYCH KOMPETENTNYCH”. Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat zamieszkujące woj. lubelskie, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

  • Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
  • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
  • Nie szkolą się.

Czytaj więcej...

Kompetencje informacyjno - komunikacyjne osób po 50 roku życia (woj. lubelskie)

Rekrutacja do projektu zakończona!

Firma Euro – Konsult sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Kompetencje informacyjno- komunikacyjne osób po 50 roku życia”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do osób:
- po 50 roku życia z województwa lubelskiego,

- posiadających co najwyżej wykształcenie średnie,

 

 

Czytaj więcej...

Mikro-przyszłość Lubelszczyzny (woj. lubelskie)

Rekrutacja do projektu zakończona!

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Firma Euro-Konsult realizuje projekt „Mikro-przyszłość Lubelszczyzny” współfinansowany ze środków PO KL. W ramach projektu możliwe jest zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Projekt obejmuje bezpłatne kursy z zakresu spawania:

  • metodą MAG 135
  • metodą MIG 131
  • metodą TIG 141

 

Czytaj więcej...

Ruszyć z miejsca! – aktywizacja osób z grupy wiekowej 50+ (woj. lubelskie)

Rekrutacja do projektu zakończona!

Firma "Euro – Konsult" sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Ruszyć z miejsca! – aktywizacja osób z grupy wiekowej 50+” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu: Kierowcy przewozu rzeczy

Po odbytym szkoleniu możliwość podjęcia zatrudnienia w zawodzie!

Czytaj więcej...

Z rolnictwa w "budowlankę" - szkolenie na operatora koparko-ładowarki i żurawia wieżowego

Firma "Euro – Konsult" sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Z rolnictwa w „budowlankę””, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

 

Projekt skierowany do osób zarejestrowanych w KRUS zamieszkujących w woj. lubelskim. W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki lub żurawia wieżowego.

Projekt zakończony 31.12.2011

Czytaj więcej...

Praktyka czyni Mistrza (woj. lubelskie)

Firma ,,Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Praktyka czyni Mistrza”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki.

Rekrutacja do projektu zakończona.  

Czytaj więcej...

Poszukiwany, poszukiwana - szkolenie na opiekunkę środowiskową (woj. lubelskie)

Euro – Konsult Sp. z o.o. organizuje bezpłatne szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Za realizację merytoryczną szkolenia odpowiada: Ośrodek Szkoleniowy "KURSOR" w Chełmie.

 

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących tereny wiejskie woj. lubelskiego. W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu:

 

  • Opiekunka środowiskowa

 

Zapraszamy szczególnie Osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników w ciągu ostatniego półrocza.

 

Rekrutacja na szkolenie zakończona w 01.2012.

 

Czytaj więcej...

Poszukiwany, poszukiwana - szkolenie na operatora koparko-ładowarki (woj. lubelskie)

Euro – Konsult Sp. z o.o. organizuje bezpłatne szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Za realizację merytoryczną szkolenia odpowiada: Ośrodek Szkoleniowy "KURSOR" w Chełmie.

Projekt zakończony.

Czytaj więcej...

Nowa Perspektywa - Kadry dla Budownictwa (woj. lubelskie)

Firma ,,Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Nowa Perspektywa – Kadry dla Budownictwa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa.Za realizację merytoryczną szkoleń odpowiada: Ośrodek Szkoleniowy „KURSOR”.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu  - operatora koparko-ładowarki kl. III

Projekt zakończony 31.07.2010 roku.

Czytaj więcej...

Menedżer projektów europejskich zawodem z przyszłocią - szkolenia warsztatowe

Firma Euro – Konsult sp. z o.o. od marca 2006 roku do grudnia 2007 roku realizuje projekt ,,Menedżer projektów europejskich zawodem z przyszłością – szkolenia warsztatowe”. Szkolenia skierowane są do osób niepracujących, zamieszkujących tereny wiejskie. Tematyką warsztatów będzie kompleksowe zarządzanie projektami unijnymi. Proponowana tematyka odpowiada zapotrzebowaniu rynku pracy na osoby posiadające kompetencje w zakresie szeroko rozumianego wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej. Największy nacisk zostanie położony na kształtowanie praktycznych umiejętności wypełniania wniosków aplikacyjnych wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Projekt zakończony w dniu 31.12.2007 roku. 

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Czytaj więcej...

Zarządzanie projektami - szkolenia warsztatowe

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników samorządowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji i poziomu wiedzy na temat aplikowania i zarządzania projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych UE, firma ,,Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach programu ,,Zarządzanie projektami – Szkolenia warsztatowe - edycja II”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.1. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Budżet Państwa.

Projekt zakończony w dniu 31.12.2007 roku. 

 

Czytaj więcej...


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".