Ułatwienia dostępu

KROK DO AKTYWNOŚCI (woj. zachodniopomorskie)

Projekt ,,Krok do aktywności” realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych  uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

 

Cel projektu:

Uzyskanie kwalifikacji w zawodzie przez min. 80% z grupy 100 osób dorosłych, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (w tym 40K i60M) o niskich kwalifikacjach w okresie 01.01.2017-31.12.2017r. dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Projekt w ramach przedmiotowego działania przyczyni się do osiągnięcia realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014-2020 tj. Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie Proj. przewiduje realizację wsparcia w oparciu o indywidualną diagnozę szkół lub placówek systemu oświaty (zgodnie z informacją uzyskaną w pkt inform. kryterium nie ma zastosowania w przypadku objęcia wsparciem osób dorosłych z terenu całego woj.)

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią osoby dorosłe, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, osoby w wieku powyżej 18 r.ż. mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego.

Zakres wsparcia:

1.  Wsparcie identyfikacyjno-doradcze – zajęci indywidualne

a)  Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoza

możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych – 2 godz./os.

b)  Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych– 2 godz./os.

2. Wsparcie szkoleniowe

- zajęcia grupowe 140 godz./os. -18 dni szkol. (pn.-pt. 8godz. dziennie);

- czas przewidziany na zajęcia:1 m-c/gr; dwie edycje po 2-3 gr. równolegle

- 1 osoba będzie mogła wziąć udział w jednym rodzaju szkolenia.

- Uczestnikom projektu zostaną zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie (poczęstunek i lunch, badania lekarskie)

- Uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia potwierdzające posiadanie kwalifikacji
zawodowych.

 

Typ szkoleń:

a)  Spawacz MAG lub MIG lub TIG (3gr x 20osób):

- wykłady z zakresu spawania stali metodą MAG lub MIG lub TIG

- kontrola złącz spawalnych

- obróbka złącz spawalnych

- czytanie i sporządzanie rysunku technicznego

- zajęcia praktyczne z zakresu spawania stali metodą MAG lub MIG lub TIG

b) Opiekun osób starszych (2gr x 20osób):

- Rola i zadania opiekuna osób starszych-sylwetka opiekuna

- Anatomia i fizjologia wieku podeszłego

- Choroby wieku podeszłego

- Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

- Zasady żywienia ludzi starszych, wybrane zagadnienia z farmakoterapii

- Pomoc społeczna i współpraca ze środowiskiem podopiecznego i rodziną

Projekt przewiduje wyłącznie realizację szkoleń, które zakończą się egzaminem zewnętrznym
i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Staże zawodowe – 3 miesięczne

Przewidziane dla 50% uczestników projektu – 3 – 6 miesięcy po 5 dni w tygodniu, maksymalnie 8h/dzień (7h w przypadku os. niepełnosprawnych).

Zakres wsparcia:

Uczestnicy otrzymają stypendium stażowe

- Staż odbędzie się na podstawie trójstronnej umowy między uczestnikiem, pracodawcą
oraz wnioskodawcą

- Uczestnikom zostaną zapewnione badania lekarskie przed stażem oraz ubezpieczenie
w trakcie jego trwania

- Na zakończenie pracodawca wystawi opinię ze stażu

- Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia stażu

- Staż będzie spełniać standardy wskazane w "Polskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży"

- Przy ustalaniu programu stażu będą uwzględnione predyspozycje psychofizyczne
i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe
uczestnika projektu

Wartość projektu: 965 625,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 869 062,50 zł

 


Harmonogramy:

Harmonogram-IPD.pdf

Harmonogram - SPAWACZE - 12.06-07.07.pdf

Harmonogram-IPD(1) - gr.3.pdf

Harmonogram-IPD(1) - gr.4.pdf

Pracownik biurowy - Harmonogram.pdf

Grupa nr 2 - Spawacz TIG.pdf

Harmonogram - szkolenie kucharz.pdf

Harmonogram Szkolenie Spawanie gr. 3

Harmonogram IDP grupa nr 4.pdf

Harmonogram Szkolenie Spawanie gr. 4.pdf

Harmonogram IDP 4 grupa.pdf

Harmonogram Indywidualne plany działania-cz.1_GD.pdf

Harmonogram Indywidualne plany działania-cz.2_GD.pdf


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".