Ułatwienia dostępu

MŁODZI I AKTYWNI NA ZACHODNIOPOMORSKIM RYNKU PRACY (woj. zachodniopomorskie)

Projekt realizowany od 01.02.2016 -31.12.2016r. - Projekt Zakończony

 

Projekt pt.: „Młodzi i aktywni na zachodniopomorskim rynku pracy” jest realizowany przez Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

 

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Planowane efekty:

Aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 60 osób młodych z terenu woj. zachodniopomorskiego, bez zatrudnienia (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy) poprzez wsparcie w okresie realizacji projektu (01.02.2016-31.12.2016) ich indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej za pomocą instrumentarium wsparcia stosowanego w osi I POWER

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

1. Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika

2. Wzrost samooceny i rozwój umiejętności społecznych

3. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy

4. Stworzenie uczestnikom możliwości do uzyskania doświadczenia zawodowego

5. Objęcie uczestników wsparciem w postaci pośrednictwa pracy

 

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER poprzez kompleksowe, wysokiej jakości wsparcie udzielane uczestnikom projektu w ramach zaplanowanych działań, których ostatecznym celem jest ułatwienie osobom młodym dostępu do usług rynku pracy i możliwości znalezienia przez nich pracy, skierowanie wsparcia pochodzącego z EFS do osób młodych (do 29 roku życia) pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (woj. zachodniopomorskie), w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. NEET) – grupa docelowa Poddziałania nr 1.2.2 PO WER. Stopień w jakim cel projektu przyczyni się realizacji celu PO WER określają wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz produktu, zgodne z załącznikiem 2a – punkt 3.1.1.

Zaplanowane działania realizować będą założenia Strategii Rozwoju Województwa Zachdniopomorskiego 2020, cel strategiczny 5 BUDOWANIE OTWARTEJ I KONKURENCYJNEJ SPOŁECZNOŚC Cel kierunkowy 5.2 Zwiększanie aktywności zawodowej ludności, 5.3 Rozwój kształcenia ustawicznego oraz 5.4 Rozwój szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami gospodarki.

 

Wartość projektu”

927 507,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:

747 580,95 zł

 

Grupa Docelowa

1.         Uczestnikami Projektu (UP) tj. grupą docelową projektu jest 60 os. (36 kobiet i 24 mężczyzn)
należących do osób z kategorii NEET.

Osoba z kat. NEET to osoba w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie 3 warunki:

-          nie pracuje (tj. jest bezrobotna),

-          nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

-          nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,

-          uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy);

·      w tym z ogółu uczestników projektu osoby o niskich kwalifikacjach - 60 os. (100% grupy
docelowej)

·      w tym z ogółu uczestników projektu osoby długotrwale bezrobotne - co najmniej 6 os.
(10% grupy docelowej)

·      w tym z ogółu uczestników projektu osoby z terenów wiejskich -30 os. (50% grupy
docelowej)

·           w tym z ogółu uczestników projektu osoby niepełnosprawne - 3 os. (5% grupy docelowej)

·           w tym z ogółu uczestników projektu osoby bierne zawodowe – 36 os. (60% grupy docelowej)

do grupy osób biernych zawodowo zaliczamy m.in.:

-           studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy
nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana
osoba jest zarejestrowana);

-           osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy,
spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu
macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane
jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest
zarejestrowana);

·      w tym z ogółu uczestników projektu osoby bezrobotne – 24 os. (40% grupy docelowej)

Wyłączenie z Grupy Docelowej obejmuje:

młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia
którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych
wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo
domowe; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają
trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej;
matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy); absolwenci
młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii
(do roku po opuszczeniu ośrodków); absolwenci specjalnych ośrodków szkolno‐ wychowawczych
i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków); matki przebywające
w domach samotnej matki; osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze
(do roku po opuszczeniu).

 

Zakres wsparcia

1.         Wsparcie identyfikacyjno-doradcze – zajęci indywidualne

a)      Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoza
możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia
oddalenia
od rynku pracy osób młodych – 2 godz./os.

b)      Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,
w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych
2 godz./os.

2.         Wsparcie psychologiczne i rozwijanie umiejętności społecznych – zajęcia indywidualne

Przewidziane dla 100% uczestników projektu  - od 2 miesiąca udziału uczestnika w projekcie

4 godz./os.  – stanowi uzupełnienie zad.1

3.         Wsparcie szkoleniowe

-      zajęcia grupowe 140 godz./os. -18 dni szkol. (pn.-pt. 8godz. dziennie);

-      czas przewidziany na zajęcia:1 m-c/gr; dwie edycje po 2-3 gr. równolegle

-      1 osoba będzie mogła wziąć udział w jednym rodzaju szkolenia.

-      Uczestnikom projektu zostaną zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie
(poczęstunek i lunch, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie)

-      uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia potwierdzające posiadanie kwalifikacji
zawodowych.

Typ szkoleń:

a)      Spawacz MAG lub MIG lub TIG (2gr x 12osób):

·         wykłady z zakresu spawania stali metodą MAG lub MIG lub TIG

·         kontrola złącz spawalnych

·         obróbka złącz spawalnych

·         czytanie i sporządzanie rysunku technicznego

·         zajęcia praktyczne z zakresu spawania stali metodą MAG lub MIG lub TIG

b)      Opiekun osób starszych (3gr x 12osób):

·         Rola i zadania opiekuna osób starszych-sylwetka opiekuna

·         Anatomia i fizjologia wieku podeszłego

·         Choroby wieku podeszłego

·         Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

·         Zasady żywienia ludzi starszych, wybrane zagadnienia z farmakoterapii

·         Pomoc społeczna i współpraca ze środowiskiem podopiecznego i rodziną

Projekt przewiduje wyłącznie realizację szkoleń, które zakończą się egzaminem zewnętrznym
i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Szkolenia objęte
dofinansowaniem w ramach projektu, kończą się egzaminem zewnętrznym przeprowadzanym
przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia nadane mu w drodze akredytacji przez
uprawniony do tego podmiot (instytut egzaminacyjny). W sytuacji, gdy realizacja szkolenia
zostanie zlecona podmiotowi zewnętrznemu (Wykonawcy), który przeprowadzi jednocześnie
egzamin kończący szkolenie, kryterium można uznać za spełnione jedynie wówczas, gdy podmiot
prowadzący szkolenie posiada uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z tematem
szkolenia, które zostały mu nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną do tego instytucję.
Brak spełnienia powyższych warunków wyklucza możliwość uznania kwalifikowalności kosztów
konkretnego szkolenia

4.         Staże zawodowe – 3 miesięczne

Przewidziane dla 100% uczestników projektu -3 miesiąc udziału uczestnika w projekcie
3 miesiące po 5 dni w tygodniu, maksymalnie 8h/dzień (7h w przypadku os. niepełnosprawnych).

Zakres wsparcia:

·      Uczestnicy otrzymają stypendium stażowe

·      Staż odbędzie się na podstawie trójstronnej umowy między uczestnikiem, pracodawcą
oraz wnioskodawcą

·      Uczestnikom zostaną zapewnione badania lekarskie przed stażem oraz ubezpieczenie
w trakcie jego trwania

·      Na zakończenie pracodawca wystawi opinię ze stażu

·      Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia stażu

·      Staż będzie spełniać standardy wskazane w "Polskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży"

·      Przy ustalaniu programu stazu będą uwzględnione predyspozycje psychofizyczne
i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe
uczestnika projektu

5.         Pośrednictwo pracy - zajęci indywidualne  8 godz./os

 

 

DODATKOWE ZAKŁADKI

·  DOKUMENTY  ZGŁOSZENIOWE

·  WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

·  HARMONOGRAMY WSPARCIA:


Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia:


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".