Ułatwienia dostępu

Twój kierunek rozwoju (woj. wielkopolskie)

Euro-Konsult Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu „Twój kierunek rozwoju” współfinansowanym ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Szkolenie zapewnia zdobycie uprawnień w zawodzie kierowców przewozu rzeczy:

 • Prawo jazdy kat. C
 • Prawo jazdy kat. C+E
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona
 • Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)
 • Kurs operatora HDS

Rekrutacja do projektu zakończona.

 

Ponadto w ramach projektu zapewniamy:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Szkolenie z efektywnej organizacji pracy i zarządzania sobą w czasie

Grupa docelowa

Odbiorcami szkolenia jest 90 pracowników (w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – KP (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94, z póź. zm.)) 70-u mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze woj. wielkopolskiego, tj. pracujących osób dorosłych powyżej 18 r. życia oddelegowanych na szkolenia przez pracodawcę, będących pracownikami przedsiębiorstw działających w branżach: budowlana, finansowa i ubezpieczeniowa, handlowa, spożywcza, motoryzacyjna, stolarsko-meblarska, elektroniczna, ICT, biotechnologiczna, farmaceutyczna, chemiczna, logistyczna, hotelarska, gastronomiczna, turystyczna, transportowa, odzieżowa, metalowa - które nie wykorzystały dopuszczalnego poziomu pomocy de minimis określonej w rozporządzeniu nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Grupę docelową stanowią w 100% os. legitymujące się co najwyżej wykształceniem średnim, oraz w 10% osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe wymogi przed kandydatami, zamierzającymi wziąć udział w szkoleniach zawodowych stawiają przepisy regulujące zdobywanie stosownych uprawnień państwowych do wykonywania zawodu przewozu rzeczy:

- ukończone 21 lat;

- prawo jazdy kat. B;

- stosowne badanie lekarskie.

Informacja dla zainteresowanych udziałem:

 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny
 • Zapewniamy bezpłatne wyżywienie, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie uczestników szkolenia oraz zwrot kosztów podróży
 • Szkolenie będzie realizowane w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w 15-osobowych grupach
 • Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym lub po indywidualnym ustaleniu w godzinach popołudniowych

Kryteria selekcji:

Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie będą mieć:

- kobiety
- os. posiadające wykształcenie podstawowe
- os. zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach
- os. zatrudnione w branży transportowej
- os. niepełnosprawne (niepełnosprawność niewykluczająca z prowadzenia pojazdów mechanicznych)
Ostatnie kryterium - kolejność zgłoszenia.


Pomoc de minimis

Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z zasadą prawa rzymskiego "de minimis non curat lex" (łac. prawo nie troszczy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia nr 1998/2006, pomoc która nie przekracza 200 tys. EUR w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie wpływa na handel między państwami Członkowskimi i/lub nie zakłóca, bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji, a zatem nie podlega przepisom art. 87 ust. 1 TWE.

Pod uwagę bierze się bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata. Nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na jaki została wykorzystana - do ogólnej puli wliczane są wszystkie środki uzyskane przez danego przedsiębiorcę jako pomoc de minimis w badanym okresie.

Definicje MŚP zawarte są w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.


Rodzaje przedsiębiorstw (zanim przystąpią Państwo do wypełniania formularza proszę zweryfikować wielkość przedsiębiorstwa):
Mikroprzedsiębiorstwo – definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza  2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo – definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo – definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans  roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
Duże przedsiębiorstwo – każde przedsiębiorstwo niespełniające kryteriów o których mowa w art. 2  załącznika I cyt. rozporządzenia.

Na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znajduje się kwalifikator MŚP http://www.parp.gov.pl/index/index/72


UWAGA:

Mamy przyjemność poinformować wszystkich uczestników, iż w związku z nikłym zainteresowaniem noclegami w trakcie projektu, środki zaoszczędzone z tej pozyci zostały przekazane na dodatkową formę wsparcia w postaci kursu operatora HDS.

Zwiększeniu uległa także kwota zwrotu kosztów dojazu na szkolenia - w chwili obecnej jest to średnio 1100zł/os., dlatego zapraszamy wszystkich uczestników mających miejsce zamieszkania poza miejscowością w której odbywa się szkolenie do starania się o refundację poniesionych kosztów poprzez dostarczenie odpowiednich dokumentów dostępnych poniżej.


Dokumenty do pobrania
(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście):

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.

W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy przedstawić bilety lub zaświadczenie od przewoźnika zgodne z poniższym wzorem:

Biuro projektu:
Euro-Konsult sp. z o.o.
ul. Niezłomnych 1A
61-894 Poznań
tel. 61 851 60 27

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".