Obsługa prawna

 

 
 

Pędzące kwalifikacje (woj. świętokrzyskie)

Euro-Konsult Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu „Pędzące kwalifikacje” współfinansowanym ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

 

Rekrutacja do projektu zakończona!

 

Szkolenie zapewnia zdobycie uprawnień w zawodzie kierowców przewozu rzeczy:

  • Prawo jazdy kat. C
  • Prawo jazdy kat. C+E
  • Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego borykają się z problemem deficytu odpowiednio wykwalifikowanych kadr. Problem wynika ze specyfiki procesów restrukturyzacyjnych w Województwie oraz stale rosnącego zapotrzebowania na kadrę o wysokich kwalifikacjach. Świętokrzyscy pracodawcy branży budowlanej akceptują brak konsekwencji w strategii eliminowania problemów związanych z niedoborem kadr o odpowiednich kwalifikacjach toteż aż 41% z nich zamierza skierować pracowników na szkolenia/kursy w celu podniesienia ich kwalifikacji. Jednak badania wykazują, że przedsiębiorcy w niedostateczny sposób partycypują w procesie podnoszenia kwalifikacji pracowników i tylko niewielka część badanych przedsiębiorców uczestniczy w procesie kształcenia pracowników poprzez dofinansowanie specjalistycznych szkoleń-przyczyną tego stanu rzeczy są względy materialne i stosunkowo wysoki koszt szkoleń ale także niezadowalająca oferta szkoleniowa w regionie.


Grupa docelowa
Odbiorcami szkolenia są mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z branży budowlanej niekorzystający dotychczas ze wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.1. posiadający jednostkę organizacyjną na obszarze województwa świętokrzyskiego i ich pracownicy.
W projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, które nie wykorzystały dopuszczalnego limitu kwotowego poziomu pomocy de minimis określonej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE z 28.12.2006, L 379/5) tj. 200 tys. Euro.

Kryteria selekcji:
Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie będą posiadali pracownicy powyżej 50 roku życia.

Cel główny projektu
Celem projektu jest podniesienie w okresie od 01.09.2012-31.05.2013 potencjału kadrowego 15 przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego poprzez objęcie ogólnymi szkoleniami (w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw) 5 Kobiet i 25 Mężczyzn pracujących w tych przedsiębiorstwach.

Dodatkowo:

  • Zapewniamy materiały szkoleniowe
  • Ubezpieczenie
  • Wyżywienie w trakcie realizacji szkoleń

Dokumenty do pobrania
(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią prawa jazdy):

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.

Biuro projektu:
Euro-Konsult sp. z o.o.
ul. Wesoła 51 pok. 116
25-363 Kielce
tel. 41 340 71 12
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Pomoc de minimis

Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z zasadą prawa rzymskiego "de minimis non curat lex" (łac. prawo nie troszczy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia nr 1998/2006, pomoc która nie przekracza 200 tys. EUR w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie wpływa na handel między państwami Członkowskimi i/lub nie zakłóca, bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji, a zatem nie podlega przepisom art. 87 ust. 1 TWE.

Pod uwagę bierze się bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata. Nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na jaki została wykorzystana - do ogólnej puli wliczane są wszystkie środki uzyskane przez danego przedsiębiorcę jako pomoc de minimis w badanym okresie.

Definicje MŚP zawarte są w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.


Rodzaje przedsiębiorstw(zanim przystąpią Państwo do wypełniania formularza proszę zweryfikować wielkość przedsiębiorstwa):
Mikroprzedsiębiorstwo – definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza  2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo – definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo – definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans  roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
Duże przedsiębiorstwo – każde przedsiębiorstwo niespełniające kryteriów o których mowa w art. 2  załącznika I cyt. rozporządzenia.

Na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znajduje się kwalifikator MŚP http://www.parp.gov.pl/index/index/72

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 41 340 71 16 bądź w biurze projektu ul.Wesoła 51/116 Kielce


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".