Obsługa prawna

 

 
 

Nowa perspektywa - nowoczesne kadry dla budownictwa (woj. świętokrzyskie)

Firma ,,Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu "Nowa Perspektywa – Nowoczesne Kadry dla Budownictwa", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa. Za merytoryczną realizację szkoleń odpowiada:Centrum Kształcenia Dorosłych „Liber” w Kielcach. W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu  - operatora koparko-ładowarki kl. III

 

Projekt zakończony 30.09.2010 roku.

O PROJEKCIE:

Projekt „Nowa perspektywa – nowoczesne kadry dla budownictwa”  jest odpowiedzią  na istotny problem przedsiębiorstw branży budowlanej woj. świętokrzyskiego jakim jest niedobór odpowiednio wykwalifikowanej i uprawnionej kadry do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki kl. III. Koparko ładowarki to sprzęt wykorzystywany zarówno w pracach specjalistycznych jak i podstawowych robotach ziemnych, co przy obecnym i przewidywanym poziomie inwestycji budowlanych (perspektywa Euro 2012) gwarantuje stałe zainteresowanie fachowcami z tej dziedziny.

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

1.     Udział w projekcie jest bezpłatny.

2.     W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie uczestników, przeprowadzenie badań lekarskich potwierdzające brakprzeciwwskazańdowykonywania zawodu.

3.     Szkolenie będzie realizowane w formie zajęć teoretycznych prowadzonych w godzinach popołudniowych w dni powszednie oraz zajęć praktycznych w weekendy.

4.     Cześć teoretyczna szkolenia będzie realizowana w 24-osobowych grupach, w formie wykładów połączonych z panelem dyskusyjnym. Część praktyczna prowadzona będzie przy użyciu sprzętu na poligonie ćwiczeniowym w 4-osobowych grupach.

5.     Szkolenie zostanie zakończone egzaminem państwowym, które odbędzie się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Projekt adresowany jest do 120 osób

Zapraszamy pracujące osoby, zamieszkujące woj. świętokrzyskie, w wieku powyżej 45 lat, posiadające co najwyżej średnie wykształcenie. Preferowane będą osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich i w małych miastach.

Zasady rekrutacji:                  

Komisja rekrutacyjna powołana do pracy na potrzeby projektu, po sprawdzeniu spełniania przez potencjalnych kursantów podstawowych kryteriów uczestnictwa będzie preferowała osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich i w małych miastach.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.

 

 

 Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią dowodu osobistego) : 

Image

  Image

W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy przedstawić bilety lub zaświadczenie od przewoźnika zgodne z poniższym wzorem:

Image

Wszelkie informacje udzielane będą w biurze projektu w Kielcach
przy ul. Wesołej 51 pok. 116

Tel. 41-340 71 12

Szkolenie realizowane jest w ramach działania 8.1 „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie”

Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw”

Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".