Obsługa prawna

 

 
 

AKTYWIZACJA NEET (woj. kujawsko-pomorskie)

 

Projekt realizowany od 01.09.2019-30.06.2021r.

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu „Aktywizacja NEET”. 

 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat (60 Kobiet i 40 Mężczyzn) zamieszkujące woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją zawartą w SZOOP), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 – zgodnie z zapisami SZOOP, w tym:  

·       60 Kobiet i 40 Mężczyzn to osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu, 

·       1 Kobieta 1 Mężczyzna to osoby z niepełnosprawnościami

·       30 Kobiet i 20 Mężczyzn to osoby o niskich kwalifikacjach, 

·       18 Kobiet i 12 Mężczyzn to osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.   

 

"Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO".

 

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

1.     Identyfikacji Potrzeb,

2.     Pośrednictwa pracy,

3.     Szkoleń zawodowych,

o   Szkolenia będą dotyczyć zawodów deficytowych z barometru zawodów dla województwa kujawsko-pomorskiego, 

4.     Płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych. Program stażu będzie zgodny z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami. 

Gwarantujemy:

o   jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 1 307,79 zł brutto 

o   zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i na staż w wysokości  do 1 600,00 zł !!! 

o   stypendium stażowe w wysokości 1 315,70 zł brutto za każdy odbyty miesiąc stażu

o   badania lekarskie przed szkoleniem i przed stażem

o   ubezpieczenie NNW/OC

o   wyżywienie na czas trwania szkolenia

 

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby bierne zawodowo, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.   

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych:

·        Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

 

Celem głównym projektu są wyższe możliwości zatrudnieniowe 100 osób (60 K i 40 M) uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.09.2019 - 30.06.2021 r.

Cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER w zakresie wyrażonym poprzez wartości wskaźników produktu oraz rezultatu, które będą mierzone sukcesywnie w okresie realizacji projektu oraz przedstawiane WUP w Toruniu za pośrednictwem SL2014 zgodnie z harmonogramem finansowym projektu.

 

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

·       80 osób (48 Kobiet, 32 Mężczyzn) – liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu,

·       Co najmniej 42% dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami – do poziomu ISCED 3, które po zakończeniu w udziału w projekcie podjęły pracę, 

·       Co najmniej 57% dla osób niekwalifikujących się do grupy docelowej, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę. 

·       Co najmniej 27% dla osób pracujących, których sytuacja na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie uległa poprawie. 

 

Wartość projektu: 1 410 336,00 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 339 819,20  zł

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 694 980 368

Oraz w biurze projektu:

ul. Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81 534 73 37 

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Dokumenty do pobrania
(należy podpisać własnoręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na powyższy adres)

Aneks do regulaminu.pdf

Aneks nr 2 do regulaminu.pdf

Aneks nr 3 do regulaminu.pdf

Aneks nr 4 do regulaminu.pdf

Aneks nr 5 do regulaminu.pdf

Zwrot kosztów dojazdu komunikają publiczną.pdf

Zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym.pdf

Oświadczenie o numerze konta.pdf

Oświadczenie o numerze konta 2.pdf


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".