Obsługa prawna

 

 
 

Program Zindywidualizowanego Wsparcia

ImageFirma Euro-Konsult sp.  z o.o. jest liderem projektu pt. „Program Zindywidualizowanego Wsparcia”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pt. „Program Zindywidualizowanego Wsparcia” jest projektem innowacyjnym testującym rozwiązania systemowe pozwalające zintegrować prace Powiatowych Urzędów Pracy i Ośrodków Pomocy Społecznej, co w konsekwencji ma na celu wypracowanie mechanizmów współdziałania jednostek sektora pomocy społecznej i rynku pracy, opartych na stworzonym w ramach niniejszego projektu Programu współpracy tych instytucji.

OPS w skali mikro posiadają umiejętność wnikliwej diagnozy sytuacji (pracownicy OPS posiadają szczegółowe informacje o swoich klientach na podstawie wywiadów ,itp.).Niestety rzadko mogą wykorzystać tego typu informacje w swojej bieżącej pracy z klientami, ponieważ nie mają instrumentów do aktywizacji zawodowej. Urzędy pracy natomiast mają instrumenty, lecz nie zawsze są one adekwatnie dobrane do potrzeb klientów, ponieważ pracownicy PUP nie mają tak szczegółowej wiedzy o kliencie jak pracownicy OPS.

Niniejszy projekt ma na celu stworzenie dla PUP oraz OPS programu współpracy i wymiany informacji o podejmowanych działaniach w celu zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości osób nią obejmowanych i optymalizacji wydatkowania środków publicznych przeznaczanych na działania pomocowe przez poszczególne podmioty.

Utworzony w ramach projektu Program współpracy usystematyzuje szczegółowo zakres i formę kompleksowych działań w celu doprowadzenia do sytuacji, w której osoba korzystająca z pomocy PUP i jednocześnie korzystająca z pomocy OPS będzie personalnie przypisana do jednego pracownika PUP oraz jednego pracownika OPS, będących ze sobą w stałym kontakcie i wspólnie realizujących program ukierunkowany na wyprowadzenie z bezrobocia przypisanego im bezrobotnego.

Aktywna integracja w Programie Zindywidualizowanego Wsparcia jednego klienta w ramach instytucji PUP i OPS obejmować będzie instrumenty o charakterze zawodowym, edukacyjnym i społecznym, zindywidualizowane lub środowiskowe formy wsparcia realizowane jako „ścieżka reintegracji” określona dla danej osoby, wspólnie przez pracownika PUP i  OPS.

Projekt polega na wypracowaniu, upowszechnieniu i włączeniu do głównego nurtu polityki i praktyki nowych, lepszych i efektywniejszych  rozwiązań dotychczasowych problemów na rynku pracy, w tym adaptację rozwiązań sprawdzonych w innych krajach (przeniesienie rozwiązań czeskich na polski grunt).  Jest nastawiony na badanie oraz upowszechnianie i włączenie do praktyki konkretnych produktów, służących rozwiązywaniu problemów grup docelowych, służy rozwiązywaniu problemów wynikających z braku właściwych instrumentów wspierania grup docelowych. Dzięki realizacji niniejszego projektu możliwe będzie wypracowanie odpowiednio dobranych narzędzi do realizacji zapisów znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W ramach współpracy ponadnarodowej nawiązaliśmy współpracę z partnerem o najbardziej zbliżonym polskim realiom pod względem wydatków na politykę rynku pracy-urzędem pracy z Republiki Czeskiej, celem zaadaptowania części rozwiązań wypracowanych przez partnera, wypracowania nowych rozwiązań wzorując się na przykładzie dobrych praktyk, wizytach studyjnych służących zapoznaniu się ze specyfiką procedur adaptowanych od partnera.

Czeskie urzędy pracy posłużą nam w niniejszym projekcie jako wzorzec dobrych praktyk ponieważ oprócz tego, iż zajmują się obsługą zasiłków dla bezrobotnych, prowadzeniem rejestrów osób poszukujących pracy, promocją i tworzeniem możliwości zatrudnienia, prowadzeniem i organizacją programów na rzecz zatrudnienia(pośrednictwo pracy, ukierunkowanie zawodowe, reintegracja zawodowa, itd.),to także odpowiadają za zarządzanie publicznymi zasiłkami pomocy społecznej-wszelkie działania związane z zarządzaniem zasiłkami-przyjmowaniem wniosków, rejestracją kandydatów, gromadzeniem informacji niezbędnych do przyznania zasiłków oraz wydawaniem oficjalnych decyzji. Takie rozwiązanie jest najbliższe koncepcji niniejszego projektu integrującego prace PUP i OPS.


>>>>>>>>>> Więcej informacji na stronie projektu www.innowacjepokl.pl <<<<<<<<<<