Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie (woj. pomorskie)

Firma "Euro–Konsult”  Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

Bezrobotnych (zarejestrowanych w Urzędzie Pracy) zwolnionych, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dot. zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne–modernizacyjne, w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu (w tym min. 36 kobiet, oraz min. 18 osób z wykształceniem co najwyżej średnim), z województwa pomorskiego.


AKTUALNOŚCI

W związku z utrudnionym dojazdem i celem zwiększenia dostępności biura dla uczestników, od 01 czerwca 2014 nastąpi zmiana lokalizacji biura projektu. Biuro mieścić się będzie pod adresem:
ul. Grunwaldzka 9, 82-500 Kwidzyn

W RAMACH PROJEKTU REALIZUJEMY SZEROKI ZAKRES WSPARCIA:

1. PORADNICTWO ZAWODOWE (INDYWIDUALNE I GRUPOWE)

Poradnictwo grupowe: 16 godzin/grupę

Zakres zajęć:

 • Zaznajomienie z aktualną strukturą rynku pracy w woj. pomorskim
 • Aktywne metody poszukiwania pracy
 • Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny)

Poradnictwo indywidualne: 9 godzin/Uczestnika Projektu; 3 spotkania indywidualne

Zakres zajęć:

 • Opis obecnej sytuacji Uczestnika Projektu
 • Diagnoza przyczyn pozostawania bez pracy
 • Opis działań jakie powinny zostać podjęte, aby zwiększyć szanse na podjęcie zatrudnienia
 • Sporządzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD)

2. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE (INDYWIDUALNE)

Spotkania indywidualne 60 Uczestników Projektu, 8 godzin/ Uczestnika Projektu; 4 spotkania po 2 godziny; 2 x w tygodniu.

Zajęcia prowadzone metodą warsztatową.

Zakres zajęć:

 • Przełamywanie barier psychologicznych i psychologiczno-społecznych
 • Zajęcia motywujące i wpierające w podejmowaniu decyzji i zmian,
 • Wyznaczanie celów
 • Praca w grupie
 • Otwarcie na rynek pracy

3. SZKOLENIE ZAWODOWE (DO WYBORU):

Programista aplikacji

Zakres zajęć:

 • Tworzenie aplikacji korzystając ze współczesnych języków programowania wysokiego poziomu (C#, Java, C++)
 • Implementowanie zmian w istniejących już systemach
 • Weryfikacja techniczna zgodności oprogramowania z wymaganiami

Przedstawiciel handlowy

Przedstawiciel handlowy: 128 godziny/grupę (64 godzin teorii+64 godzin praktyki)

Zakres zajęć:

 • Kontakty z potencjalnymi i obecnymi klientami
 • Wykorzystanie technik i strategii sprzedaży oraz metod zainteresowania klientów konkretnymi produktami
 • Nawiązywanie trwałych relacji z klientami.

Pracownik biurowy

Pracownik biurowy: 160 godzin/grupę (80 godzin teorii+80 godzin praktyki)

Zakres zajęć:

 • Obsługa petentów
 • Poczta, obieg dokumentów, archiwizacja dokumentów
 • Pisma biurowe
 • Koordynacja pracy biura.

4. STAŻ (6 MIESIĘCZNY STAŻ DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA)

Maksymalnie 40 godzin/miesiąc, maksymalnie 8 godzin/dzień, w zawodzie, w którym Uczestnik Projektu odbył szkolenie zawodowe, w celu nabycia praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy.

5. POŚREDNICTWO PRACY

3h/ Uczestnika Projektu, 3 spotkania indywidualne po 1 godzinie w dogodnym terminie dla Uczestnika.

Cel: uzyskanie zatrudnienia przez Uczestnika Projektu

Zakres usługi:

 • Pozyskanie ofert od pracodawców i ich udostępnienie UP
 • Udostępnienie pracodawcom danych UP w celu wstępnej oceny pod kątem zatrudnienia.

6. ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

(w wys. 15,00 zł w obie strony za każdy dzień udziału w projekcie)

7. STYPENDIUM SZKOLENIOWE

(w wys. 8,45 zł za godzinę szkolenia)

8. STYPENDIUM STAŻOWE

(w wys. 1600,00 zł brutto za miesiąc udziału w stażu, okres stażu: 6 m-cy)


REKRUTACJA:

Rekrutacja będzie obejmowała zgłoszenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście, na adres biura projektu lub drogą korespondencyjną pocztą. Dokumenty rekrutacyjne obejmować będą formularz zgłoszeniowy, oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o znajomości zasad udziału w projekcie. Dokumenty będą dostępne w biurze projektu oraz na podstronie internetowej projektu. Po wstępnej weryfikacji stworzona zostanie lista potencjalnych Uczestników Projektu.

DODATKOWO OCENIANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:

Merytoryczne.:

 • predyspozycje UP do wykonywania zawodów przewidzianych w projekcie
 • brak kwalifikacji i nieuczestniczenie w szkoleniach w zakresie przewidzianym w projekcie
 • potrzebę udziału w projekcie: (pierwszeństwo: trudna sytuacja finansowa)

Dodatkowe:

 • niskie wykształcenie

- maksymalnie gimnazjalne +10 pkt.

- maksymalnie średnie +5 pkt.

- min.18UP to osoby z wykształceniem maksymalnie średnim.

 • długi okres pracy w 1 zawodzie/branży

-  powyżej 10 lat. +5pkt.

-  powyżej 20 lat. +10pkt.

-  powyżej 30lat +15pkt.

Do projektu zostaną wybrane osoby z największą ilością punktów, ale Realizator Projektu zastrzega, iż aby spełnić zasadę równości szans priorytetowo będą kwalifikowane Kobiety (min.36 UP).

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 508 484 512, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dokumenty do pobrania
(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście):