Osoby 45+ = predyspozycje do ochrony i opieki (woj. świętokrzyskie)

Firma ,,Euro – Konsult”  sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Osoby 45+ = predyspozycje do ochrony i opieki” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa.

 

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu:

 • Agent/ka ochrony osób i mienia (I stopień)
 • Opiekun/ka środowiskowy/wa

 

Projekt zakończony 31.08.2011.

O PROJEKCIE:

Projekt „Ochrona i opieka- szansą na wygraną z bezrobociem” jest odpowiedzią na istotny problem braku wykwalifikowanych pracowników w dziedzinach proponowanych przez Nasz projekt. Zawody, których wykonanie będzie możliwe po ukończeniu szkoleń, wymieniane są wśród zawodów deficytowych na rynku pracy. Poza danymi liczbowymi zauważalne są proporcje rozwoju usług ochroniarskich do wzrostu gospodarczego regionu i do wzrostu liczby podmiotów gospodarczych. Dlatego od kilku lat notuje się systematyczny wzrost zainteresowania pracownikami wykwalifikowanymi w tym zakresie. Jeszcze bardziej wyraźne tendencje rozwojowe dostrzega się w dziedzinie usług opiekuńczych. Zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa przyczyniły się do powstania nowych zawodów w obszarze pomocy społecznej, do których zalicza się Opiekun/ka środowiskowy/a.

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

Agent ochrony osób i mienia (I stopień)

 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny
 • Zapewniamy materiały szkoleniowe, catering, dodatek szkoleniowy, ubezpieczenie uczestników szkolenia, zwrot kosztów dojazdu
 • Szkolenie będzie realizowane w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w czterech 10-osobowych grupach
 •  Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie na terenie woj. świętokrzyskiego
 • Szkolenie kończy się bezpłatnym egzaminem państwowym

Opiekun/ka środowiskowa

 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny
 • Zapewniamy materiały szkoleniowe, catering, dodatek szkoleniowy, ubezpieczenie uczestników szkolenia, zwrot kosztów dojazdu
 • Szkolenie będzie realizowane w formie zajęć teoretycznych w czterech 10-osobowych grupach
 • Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie na terenie woj. świętokrzyskiego

Każdemu z beneficjentów zostanie udzielone wsparcie w formie indywidualnego  poradnictwa zawodowego oraz psychologicznego.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • ukończyły 45 lat i pozostają bez zatrudnienia
 • zamieszkują woj. świętokrzyskie
 • ukończyły szkołę podstawową
 • posiadają pełną zdolność do czynności, stwierdzoną własnym oświadczeniem

Dodatkowo osoby zainteresowane szkoleniem na Agenta/kę ochrony i mienia muszą spełnić następujące wymogi: 

 • pełna zdolność do czynności prawnych, stwierdzona własnym oświadczeniem
 • zaświadczenie o niekaralności
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • nienaganna opinia wydana przez komendanta policji (komisariatu) właściwego dla miejsca zamieszkania

Kryteria preferowane przy rekrutacji: 

 • Osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Osoby długotrwale bezrobotne

ZASADY REKRUTACJI:

Komisja rekrutacyjna powołana do pracy na potrzeby projektu, po sprawdzeniu spełniania przez potencjalnych kursantów podstawowych kryteriów uczestnictwa będzie zwracała uwagę na:

 • Motywację uczestnika, oraz opisane bariery w dotychczasowym dostępie do wsparcia szkoleniowego zawarte w formularzu zgłoszeniowym
 • Osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Płeć – zgodnie z zasadą równości płci ilość miejsc dla kobiet i mężczyzn jest taka sama
 • Kolejność zgłoszeń

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.

KONTAKT:

Euro-Konsult Sp. z o.o

Biuro  w Kielcach

ul. Wesoła 51

Nr tel. 41 340 71 12

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie

Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią dowodu osobistego):
 
Image
 
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIU ZACHĘCAMY SZCZEGÓLNIE KOBIETY.
 
W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy przedstawić bilety lub zaświadczenie od przewoźnika zgodne z poniższym wzorem: