Ochrona i opieka - perspektywy dla osób odchodzących z rolnictwa (woj. mazowieckie)

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu "Ochrona i opieka – perspektywy dla osób odchodzących z rolnictwa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa.

Projekt skierowany jest do osób odchodzących z rolnictwa i zamieszkujących na terenie woj. mazowieckiego. W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu agent/ka ochrony osób i mienia lub opiekun/ka środowiskowy/a.

Projekt zakończony 30.04.2012

O projekcie

Projekt „Ochrona i opieka – perspektywy dla osób odchodzących z rolnictwa” przyczyni się do złagodzenia w woj. mazowieckim powiązanych ze sobą PROBLEMÓW:

- wzrostu bezrobocia,

- braku perspektyw na zdobycie nowego zatrudnienia przez osoby odchodzące z rolnictwa, co stwarza dla tej grupy duże zagrożenie bezrobociem.

 

Projekt jest odpowiedzią na istotny problem braku wykwalifikowanych pracowników w proponowanych dziedzinach. Zawody, których wykonanie będzie możliwe po ukończeniu szkoleń, wymieniane są wśród zawodów deficytowych na rynku pracy. Poza danymi liczbowymi zauważalne są proporcje rozwoju usług ochroniarskich do wzrostu gospodarczego regionu i do wzrostu liczby podmiotów gospodarczych. Dlatego od kilku lat notuje się systematyczny wzrost zainteresowania pracownikami wykwalifikowanymi w tym zakresie. Jeszcze bardziej wyraźne tendencje rozwojowe dostrzega się w dziedzinie usług opiekuńczych. Zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa przyczyniły się do powstania nowych zawodów w obszarze pomocy społecznej, do których zalicza się Opiekun/ka środowiskowy/a.

 

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W ramach szkolenia zapewniamy:

-         materiały szkoleniowe,

-         katering,

-         refundacja kosztów dojazdu na szkolenie,

-         ubezpieczenie uczestników szkolenia,

-         przeprowadzenie badań lekarskich dla szkolenia Agent ochrony,

-         egzamin państwowy dla szkolenia Agent ochrony,

-         Indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne.

 

GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU stanowi 80 osób odchodzących z rolnictwa i zamieszkujących (w rozumieniu KC) na terenie woj. mazowieckiego.

Ponadto kandydaci do udziału w projekcie będą musieli spełnić wymagania wynikające z regulacji prawnych odnoszących się do specyfiki szkoleń:

1)  W przypadku kursu Agent/ka ochrony osób i mienia, kandydat/ka musi spełnić warunki określone ustawą z 22.VIII.1997 o ochronie osób i mienia, tj.:

-  ukończona szkoła podstawowa obywatelstwo polskie ukończone 21 lat

- pełna zdolność do czynności prawnych, stwierdzona własnym oświadczeniem zaświadczenie o niekaralności uregulowany stosunek do służby wojskowej

- zaświadczenie od lekarza uprawnionego do wykonywania badań, stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony

2)  W przypadku szkolenia Opiekun/ka środowiskowy/wa obowiązywać będą wymogi określone w wydanej przez MEN „Podstawie programowej kształcenia w zawodzie Opiekunka środowiskowa" oraz zgodne z rozporządzeniem Min. PiPS w zakresie kwalifikacji wymaganych na stanowisku opiekunki środowiskowej i personelu DPS:

- wykształcenie min. podstawowe

- ukończone 18 lat

- książeczka zdrowia

- predyspozycje fizyczne i psychiczne do opieki nad osobami zależnymi - zdolności organizacyjne

Spełnienie wymagań dotyczących kandydatów weryfikowane będzie na podstawie analizy wypełnionych formularzy rekrutacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto o zakwalifikowaniu decydować będzie motywacja uczestnika oraz opisane przez niego bariery (np. finansowe) w dotychczasowym dostępie do wsparcia szkoleniowego.

 

Celem uniknięcia niedoborów w grupach(w przypadku rezygnacji uczestników tuż przed lub w trakcie zajęć) utworzona zostanie lista rezerwowa, która pozwoli na bieżące uzupełnianie powstałych „wakatów".

 

TEMATYKA SZKOLENIA:

1.         Szkolenie Agent/ka ochrony osób i mienia (I stopień)

-           blok ogólno-prawny

-           ochrona osób

-           ochrona mienia

-           wyszkolenie strzeleckie

-           samoobrona i techniki interwencyjne Ogółem 245h (150h teorii i 95h praktyki).

2.         Szkolenie Opiekun/ka środowiskowy/wa

-           Rola i zadania opiekuna osób zależnych

-           Zapoznanie z przepisami BHP

-           Psychologia rozwojowa i społeczna

-           Elementy medycyny

-           Pielęgnacja zależnych

-           Pomoc społeczna

-           Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

-           Wiadomości o lekach i dietach Ogółem 100h.

3)         INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE(2 h na os.) Tematyka (m.in):

-           preferencje psychozawodowe, predyspozycji do podjęcia działalności gospodarczej,

-           aktywne poszukiwanie pracy,

-           redagowanie CV, rozmowa z pracodawcą,

-           wybrane regulacje Kodeksu Pracy.

4)         INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE (2h na os.) BO nauczą się m. in.:

-           aktywnych postaw życiowych,

-           realizowania celów życiowych,

-           asertywności,

-           metod radzenia sobie ze stresem. 

{backbutton}