Z duchem czasu - transfer innowacji na Mazowszu (woj. mazowieckie)

Projekt "Z duchem czasu – transfer innowacji na Mazowszu" realizowany jest przez Euro – Konsult Sp. z o.o. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Podziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 01.04.2012 – 31.03.2013 r.

{gallery}badania{/gallery} Więcej informacji na stronie www.badaniairozwoj.edu.pl

Rekrutacja do projektu zakończona!

Potrzeba realizacji projektu wynika z faktu, iż w dobie gospodarki opartej na wiedzy bardzo duży nacisk kładzie się na współpracę środowiska naukowego ze sferą biznesową. Niezwykle ważnym wskaźnikiem rozwoju jest innowacyjność, wyrażająca się m.in. umiejętnością wdrażania wyników badań naukowych w gospodarce. Na gruncie polskim proces komercjalizacji wiedzy naukowej wciąż napotyka wiele barier natury organizacyjnej, finansowej czy mentalnej.

Projekt ma na celu zwiększenie powiązań pomiędzy biznesem i nauką w województwie mazowieckim poprzez realizację szkoleń praktycznych i staży dla 50 pracowników naukowych w mazowieckich przedsiębiorstwach.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie liczby innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez pracowników naukowych, powstałych w wyniku ich uczestnictwa w stażach w mazowieckich przedsiębiorstwach.
  • Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu komercjalizacji wiedzy , wdrażania innowacji i własności intelektualnej u 50 Beneficjentów Ostatecznych projektu

 W ramach projektu zapewniamy :

  • płatne staże dla pracowników naukowych / naukowo – dydaktycznych
    w przedsiębiorstwach z terenu województwa mazowieckiego
  • szkolenia praktyczne dla pracowników naukowych / naukowo – dydaktycznych
    z zakresu:

·         własności intelektualnej i prawa patentowego – 8 godzin

·         innowacyjności i konkurencyjności – 8 godzin

·         finansowania komercjalizacji badań – 8 godzin

Z tytułu realizacji stażu pracownikowi naukowemu / naukowo - dydaktycznemu przysługuje dodatek stażowy w wysokości ok. 9 000,00 zł.

Ponadto zapewniamy refundację kosztów wyżywienia w okresie odbywania stażu oraz zwrot kosztów dojazdu na staż z miejsca zamieszkania do miejsca jego realizacji.

Z tytułu przyjęcia pracownika naukowego na staż ,oprócz korzyści merytorycznych,
firma otrzyma wynagrodzenie w wysokości ok.  5 400,00 zł

Projekt skierowany jest do:

  • 50 osób (w tym minimum 30 kobiet), będących pracownikami naukowymi jednostek naukowych  bądź pracownikami naukowymi lub naukowo – dydaktycznymi uczelni, zatrudnionych w jednostkach naukowych lub uczelniach z terenu województwa mazowieckiego na stanowiskach asystenta / adiunkta / profesora i zamieszkałych w tym województwie, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w stażu w przedsiębiorstwach MŚP mających siedzibę lub filię na terenie województwa mazowieckiego.
  • Mikro, małych, średnich przedsiębiorstw których siedziba, oddział lub filia znajdują się na terenie województwa mazowieckiego i które są zainteresowane przyjęciem pracownika naukowego/naukowo-dydaktycznego na staż.

UWAGA ! W projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, które nie wykorzystały dopuszczalnego limitu kwotowego poziomu pomocy de minimis określonej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE z 28.12.2006, L 379/5) tj. 200 tys. Euro.

50 pracowników naukowych biorących udział w projekcie podniesie swoją wiedzę z zakresu komercjalizacji wiedzy, wdrażania innowacji i własności intelektualnej oraz opracuje 50 innowacyjnych rozwiązań, które będą mogły zostać wdrożone w mazowieckich przedsiębiorstwach, co podniesie ich konkurencyjność oraz wpłynie na lepsze wykorzystanie zatrudnionych tam pracowników.

Cele te będące wynikiem współpracy pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowych pozwolą osiągnąć cel jakim jest wzrost powiązań pomiędzy biznesem i nauką w województwie mazowieckim.

 Dzięki temu nastąpi wzrost, poprawa  jakości kwalifikacji i adaptacyjności pracowników lub przedsiębiorstw-poprzez kontakt z naukowcami lub podczas podwyższania swoich kwalifikacji w trakcie wdrażania rozwiązań innowacyjnych.

 Więcej informacji na stronie projektu www.badaniairozwoj.edu.pl.